Autorzy

Archiwum

Tematy

Newsletter

Przegapienie terminu na wniesienie zarzutów. Co można jeszcze zrobić?


Podstawowym dokumentem, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja administracyjna jest tytuł wykonawczy. Dokument ten zobowiązanym wydaje się być nieistotny dlatego bardzo często przegapiają oni 7 dniowy termin na wniesienie zarzutów, lub zgłaszają się do pełnomocnika po upływie tego okresu.

 

Czym są zarzuty?

Zarzuty są podstawowym trybem zaskarżenia całego postępowania egzekucyjnego. Art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera listę 10 podstaw do zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej. Jeżeli egzekucja prowadzona jest bezpodstawnie lub w sposób nieprawidłowy zarzuty dają najwięcej możliwości do jej umorzenia. Niestety 7 dniowy termin co do zasady nie może zostać przywrócony, a taką okolicznością na pewno nie jest brak świadomości zobowiązanego.

 

Jak inaczej zaskarżyć egzekucję?

Wariantów jest kilka. W pierwszej kolejności można złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Wniosek taki można złożyć w każdym czasie o ile spełniona jest któraś z przesłanek do umorzenia.

Postępowanie egzekucyjne umarza się:

1) jeżeli obowiązek został wykonany


18 sierpnia 2017 12:30

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Skargę można wnieść na poszczególne czynności egzekucyjne


Zobowiązani i ich pełnomocnicy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji częściej wnoszą skargi niż zarzuty. Być może wpływ na to ma dłuższy termin na wniesienie skargi (14 dni podczas gdy na wniesienie zarzutów tylko 7), a może większy wpływ ma nazwa która brzmi poważniej od zarzutów.

 

Skarga a zarzuty

Nazwa tego środka zaskarżenia może wprowadzać w błąd, bo wbrew przekonaniu zobowiązanych ale i niektórych pełnomocników skarga na czynność egzekucyjną nie jest najważniejszym środkiem zaskarżenia w egzekucji administracyjnej. Skargę na czynności egzekucyjne odróżnić należy od zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Zarzuty przysługują jedynie w fazie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i dotyczą tytułu wykonawczego, a więc postępowania egzekucyjnego jako całości. Co więcej przedmiotem skargi nie mogą być okoliczności jakie mogą być przedmiotem zarzutów, czyli dotyczące całego postępowania egzekucyjnego a tylko poszczególnych czynności (np. zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie wynagrodzenia od kontrahentów) lub przewlekłości postępowania egzekucyjnego.

 

Przedmiot skargi

Przedmiotem


12 lipca 2017 09:34

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Egzekucję skarży sie wnosząc zarzuty na podstawie tytułu wykonawczego


Egzekucja administracyjna jest najbardziej dotkliwym dla podatnika trybem postępowania organów. W przypadku dokonania zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązanemu doręczane są dwa dokumenty. Pierwszy, do którego zobowiązani przywiązują zbyt dużą wagę to zawiadomienie o zajęciu (przykładowo rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę). Na zaskarżenie tej czynności (o ile zachodzą do tego podstawy) zobowiązany ma 14 dni, przy czym skarga dotyczy tylko tej konkretnej czynności. Drugi, który z kolei jest bagatelizowany przez zobowiązanych to tytuł wykonawczy. Jest to najważniejszy dokument w postępowaniu egzekucyjnym w administracji a na jego zaskarżenie (czyli wniesienie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej) zobowiązany ma tylko 7 dni. Zdecydowana większość zobowiązanych, a także część pełnomocników przegapia ten termin, co znacznie utrudnia obronę przed prowadzoną egzekucją, nawet gdy jest ona prowadzona bezprawnie, czy z rażącymi błędami.

 

Zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administarcyjnej

Zgodnie z art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podstawą zarzutu w sprawie


4 lipca 2017 11:45

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Zobowiązanego trzeba zawiadomić jednocześnie z dokonaniem zajęcia


Jednocześnie z wszczęciem egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny dokonuje zajęcia egzekucyjnego – najczęściej rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zawiadomienie o zajęciu jest w tej sytuacji wysyłane do banku lub pracodawcy. Zdarza się, ze organy czekają na odbiór pisma przez bank lub pracodawcę i dopiero wtedy informują o tym zobowiązanego. Jest to działanie nieprawidłowe.

 

 

Brzmienie przepisu

Zgodnie z treścią art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia o zajęciu do banku, organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony. Podobną treść zawiera


20 czerwca 2017 13:20

Michał Sroczyński

Komentarze: 0

Czy rozwód uchroni żonę od podatkowych długów męża?


Małżeńska wspólność majątkowa jest najpopularniejszą formą ustroju małżeńskiego w Polsce. Nie zawsze jest to jednak najbezpieczniejsze rozwiązanie, w szczególności, kiedy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą.

 

 

O ile w przypadku zobowiązań cywilnych odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków została co do zasady ograniczona do zobowiązań zaciągniętych za zgodą drugiego małżonka (art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), o tyle takiego ograniczenia nie wprowadził ustawodawca, jeżeli chodzi o zobowiązania podatkowe.    

 

 

Zgodnie z art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność podatkowa obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

 

 

Przykład:

Przedsiębiorca nieprawidłowo rozliczył podatek VAT za 2014 r. W 2017 r. naczelnik urzędu skarbowego na skutek przeprowadzonego postępowania wydał decyzję, w której określi przedsiębiorcy podatek do zapłaty w wyższej wysokości niż zadeklarowana. Na skutek uprawomocnienia się decyzji i braku dobrowolnej zapłaty podatku organ wszczął egzekucję w ramach której dokonał


8 czerwca 2017 16:04

Kacper Sołoniewicz

Komentarze: 0
×

Autorzy:


Michał Sroczyński

Michał Sroczyński

Kacper Sołoniewicz

Kacper Sołoniewicz

Newsletter: